Tevrat Analizi

Yayınlama: 05.04.2024
Düzenleme: 05.04.2024 16:10
36
A+
A-

İçindekiler

Tevrat, okuduğum 4 kutsal kitap içerisinde en fazla zorlandığım kitaptır. Şok eden bir çok olgu içerir. Ayrıca en kapsamlısıdır. Diğer kitaplarda olduğu gibi bolca Yahudi Irkına odaklanılır. İlk okuduğum sanırım bir özetti 2. kitap oldukça uzundu. Yazıda bu kısımdan da detaylı olarak bahsedeceğiz.

Tevrat, Yahudiliğin kutsal metinlerinden biridir ve aynı zamanda Hristiyanlığın Eski Ahit’inin bir parçasıdır. Beş kitaptan oluşur: Yaratılış (Bereşit), Çıkış (Şemot), Levililer (Vayikra), Sayılar (Bamidbar) ve Devarim (Yasanın Tekrarı). Bu metinler, Yahudi halkının dini, tarihi ve hukuki temellerini oluşturur.

Tevrat Analizi
Tevrat Analizi

Kitabın Yazarı Nereli?

Tevrat’ın yazarlığı geleneksel olarak Musa’ya atfedilir. Musa, Mısır’da doğmuş ve büyümüş, ancak Kenan topraklarına İsrailoğulları’nı çıkaran bir lider ve peygamber olarak kabul edilir. Ancak, modern bilimsel çalışmalar, Tevrat’ın birden fazla yazar tarafından farklı zaman dilimlerinde yazıldığını ve daha sonra derlendiğini öne sürer. Bu görüş, “Belgesel Hipotez” olarak bilinir ve Tevrat’ın dört ana kaynaktan (J, E, P, D) geldiğini önerir.

Yazar Ne Zaman Yaşadı?

Eğer Tevrat’ın Musa tarafından yazıldığına inanılırsa, Musa’nın yaşamı M.Ö. 13. veya 15. yüzyılda olmuş olabilir. Ancak, Tevrat’ın mevcut formunun, Belgesel Hipotez’e göre, M.Ö. 950 ile M.Ö. 500 yılları arasında, çeşitli dönemlerde yaşamış olan birçok yazar tarafından yazıldığı düşünülmektedir.

Kitap Ne Zaman Yayınlandı?

Tevrat’ın yazılı hale gelme süreci uzundur. Musa’nın zamanında sözlü geleneklerin yazılı hale getirilmeye başlandığı ve M.Ö. 6. yüzyılda Babil Sürgünü sırasında ya da sonrasında nihai formuna ulaştığı düşünülmektedir. Ancak, tam olarak “yayınlandığı” tarih, modern anlamda bir yayın tarihi olmaktan ziyade, metnin yazıya geçirildiği ve derlendiği dönemlerle ilişkilendirilebilir.

Kitap Nerede Geçmektedir?

Tevrat, çeşitli coğrafyalara yayılan olayları anlatır. Başlangıçta, Yaratılış Kitabı’nda, dünyanın yaratılışı ve İlk İnsan’ın hikayesi anlatılır. Daha sonraki kitaplar, Mısır’da İsrailoğulları’nın köleliği, Çıkış, Sina Çölü’nde dolaşmaları ve nihayetinde Kenan topraklarına varışları gibi olayları kapsar. Bu yerler, bugünkü Orta Doğu coğrafyasında, özellikle Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün ve çevresindeki alanlarda bulunur.

Kitabın Konusu Nedir?

Tevrat, Yahudi halkının kökenini, inançlarını, tarihini ve Tanrı ile olan ilişkisini anlatır. İlk kitap olan Yaratılış, dünyanın ve insanlığın yaratılışını, İbrahim ve soyunun hikayelerini içerir. Çıkış, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışını, Tanrı’nın onlara verdiği yasaları ve Sina Dağı’ndaki antlaşmayı anlatır. Levililer, dini kurallar ve törenlerle ilgilidir. Sayılar, çöldeki dolaşmaları ve çeşitli sayımları içerir. Devarim, Musa’nın öğretilerini ve Kenan topraklarına girerken Yahudiler için yol gösterici ilkeleri sunar.

Tevrat Analizi
Tevrat Analizi

Kitabın Karakterleri Kimlerdir?

Tevrat’ta birçok önemli karakter yer alır:

 • Musa: İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkaran ve onlara Tanrı’nın yasalarını ileten lider.
 • İbrahim: Yahudi, Hristiyan ve Müslüman inancının ortak atası, Tanrı’nın seçtiği kişi ve büyük bir peygamber.
 • Yakup: İbrahim’in torunu ve İsrail’in (Yakup’un diğer adı) on iki oğlunun babası.
 • Yusuf: Yakup’un oğlu, Mısır’a köle olarak satıldı ancak sonunda Mısır’ın valisi oldu.
 • Aaron: Musa’nın kardeşi ve İsrailoğulları’nın ilk kâhini.

Bu karakterler, Tanrı ile olan ilişkileri, imtihanları, mücadeleleri ve zaferleri ile Tevrat’ın hikayesini şekillendirir. Her birinin hikayesi, ahlaki ve dini dersler içerir ve Yahudi geleneğinde önemli bir yer tutar.

Tevrat, dini, tarihi ve ahlaki öğretilerle dolu zengin bir metindir. Yahudi halkının kimliğini ve inancını şekillendiren bu kutsal metin, aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam dahil olmak üzere diğer büyük dinler üzerinde de derin bir etkiye sahiptir.

Tevrata göre Kahin kimdir? Nedir? Ne iş yapar? Gelecekten haber mi verir?

Tevrat’a göre, kahinler (Kohenler), İsrailoğulları’nın dini ritüellerini ve törenlerini yönetmekle görevli dini liderlerdir. Özellikle Levililer kabilesinden gelen bu kişiler, Tanrı’nın emirlerine uygun olarak tapınak hizmetlerini, kurban sunmaları ve diğer dini ayinleri yerine getirirler. Kahinlerin en önemlisi “Başkahin” (Kohen Gadol) olup, Yom Kippur (Kefaret Günü) dahil olmak üzere, en kutsal dini törenleri yönetme sorumluluğuna sahiptir.

Kahin Nedir?

Kahinlik, genellikle babadan oğula geçen bir görev ve unvandır. Tanrı’nın Musa’ya Sina Dağı’nda verdiği yasalar ve yönergeler, kahinlerin rollerini, giysilerini, kurban sunma şekillerini ve diğer dini ritüelleri ayrıntılı bir şekilde belirler. Tevrat’taki Levililer kitabı, bu kuralların ve ritüellerin büyük bir kısmını içerir.

Kahin Ne İş Yapar?

Kahinlerin temel görevi, Tanrı ve İsrailoğulları arasında aracılık yapmaktır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Kurban sunmaları: Hem topluluk hem de bireysel olarak, günahların bağışlanması ve Tanrı ile barışın sağlanması için hayvan ve tahıl kurbanları sunarlar.
 • Dini törenlerin ve festivalerin yönetimi: Sabat günü, Pesah ve Sukot gibi Yahudi bayramları için törenler düzenlerler.
 • Temizlik yasalarını uygulama: Cemaatteki bireylerin dini açıdan temiz olup olmadıklarını belirleyip, temizlikle ilgili kuralları yürütürler.
 • Eğitim ve danışmanlık: Topluluğa dini yasaları öğretir ve manevi rehberlik sağlarlar.

Gelecekten Haber Verirler mi?

Tevrat’a göre, kahinlerin ana rolü gelecekten haber vermek değildir. Onların temel görevi, Tanrı’nın yasalarını uygulamak ve topluluğa dini liderlik etmektir. Ancak, Tanrı’nın iradesini ve mesajlarını halka iletmekle görevlidirler. Bu bağlamda, Tanrı’nın gelecekle ilgili mesajlarını veya uyarılarını aktarabilirler, ama bu genellikle peygamberler aracılığıyla olur. Peygamberler, İsrailoğulları’na Tanrı’nın mesajlarını doğrudan ileten kişilerdir ve gelecek hakkında kehanetlerde bulunabilirler. Kahinler ve peygamberler, Tanrı’nın halkıyla iletişim kurduğu iki ana araçtır, ancak rolleri ve işlevleri farklıdır.

Özetle, Tevrat’ta kahinler, topluluğa dini liderlik etmek, kurbanlar sunmak ve Tanrı’nın yasalarını uygulamakla sorumludur. Gelecekten haber vermek, onların görev alanına girmese de, Tanrı’nın iradesini yansıtan dini yönergeleri uygulama ve halka aktarma rolüne sahiptirler.

Tevrat Analizi
Tevrat Analizi

Kahin ve Haham arasındaki fark nedir?

Kahinler ve hahamlar, Yahudi geleneğinde farklı roller ve sorumluluklar üstlenen iki ayrı dini lider grubudur. Her ikisi de Yahudi topluluğunun dini hayatında önemli birer figür olsa da, kökenleri, görevleri ve topluluktaki rolleri açısından önemli farklılıklar gösterirler.

Kahinler (Kohenler)

 • Köken ve Atama: Kahinler, Levililer kabilesine mensup Aaron’un soyundan gelenlerdir. Kahinlik, genellikle babadan oğula geçen bir görevdir. Tevrat’ta belirtilen Tanrı’nın emirlerine göre atanırlar.
 • Görevler: Kahinlerin ana görevi, Tapınak’ta kurban sunmak ve dini ritüelleri yerine getirmektir. Ayrıca, dini temizlik yasaları, halk arasındaki dini törenler ve bayramların yönetimi ile ilgili görevleri de vardır. Onların rolleri, özellikle ritüel ve kurban sunma uygulamalarıyla sınırlıdır.
 • Tarihçe: Kahinlerin rolü, İkinci Tapınak döneminin sonuna (M.S. 70’te Yeruşalim Tapınağı’nın yıkılması) kadar en belirgin şekilde devam etmiştir. Tapınak’ın yıkılmasından sonra, kahinliğin ritüel işlevleri büyük ölçüde sona erdi.

Hahamlar

 • Köken ve Atama: Hahamlık, belirli bir aileye veya kabileye dayanmaz. Hahamlar, Yahudi yasaları, gelenekleri ve dini metinleri konusunda kapsamlı eğitim almış kişilerdir. Bu eğitimi tamamlayan ve ordine edilen herkes haham olabilir.
 • Görevler: Hahamların görevleri, Yahudi yasalarını yorumlamak, dini eğitim vermek, ve toplumu dini konularda yönlendirmek gibi daha geniş bir yelpazeyi kapsar. Hahamlar, sinagoglarda dua liderliği yapar, dini törenleri yönetir (örneğin düğünler ve cenaze törenleri) ve Yahudi toplumunun manevi rehberleridir.
 • Tarihçe: Hahamlık, İkinci Tapınak’ın yıkılmasından sonra, Yahudi dini pratiğinin merkezi bir parçası haline geldi. Tapınak merkezli ibadetin yerini, sinagog ve dini okullarda yapılan topluluk ibadeti ve öğrenimi aldı.

Kahinler ve Hahamlar Arasındaki Temel Farklar

 • Atama ve Köken: Kahinlik, belirli bir aileye (Aaron’un soyuna) özgü bir mirastır; hahamlık ise eğitim ve adanmışlıkla kazanılan bir unvandır.
 • Görev ve Rol: Kahinler, özellikle Tapınak’ta kurban sunma ve ritüel temizlikle ilgili görevlere odaklanırken; hahamlar, Yahudi yasalarının öğretimi, yorumlanması ve toplumun manevi rehberliği ile ilgilenir.
 • Tarihçe ve Evrim: Kahinlerin ritüel rolü, İkinci Tapınak’ın yıkılmasıyla büyük ölçüde azalmıştır; hahamlık ise bu dönemden sonra Yahudi dini yaşamının merkezine yerleşmiştir.

Özetle, kahinler ve hahamlar Yahudi dini pratiğinde farklı dönemlerde ve farklı rollerde önem taşıyan iki lider grubudur. Kahinlik, Tapınak döneminin bir özelliği ve mirasıyken, hahamlık Tapınak sonrası dönemde Yahudi dini yaşamını şekillendiren ve yönlendiren bir kurumdur.

Tevratta tanrılardan bahsedilir, Tevrata göre başka tanrılar mı vardır?

Tevrat, kesinlikle tektanrıcı bir metindir ve İsrailoğulları’nın Tanrı’sı Yahve’nin tek gerçek Tanrı olduğunu vurgular. Ancak, Tevrat ve genişletilmiş Eski Ahit metinleri, İsrailoğulları’nın çevrelerindeki diğer halkların çeşitli “tanrıları”na atıfta bulunur. Bu atıflar, o dönemde yaşayan halklar arasında yaygın olan politeizmi (çoktanrıcılığı) ve İsrailoğulları’nın bu çevreyle olan etkileşimlerini yansıtır.

Tevrat’taki “Başka Tanrılar”

Tevrat’ta “başka tanrılar” genellikle, İsrailoğulları’nın Yahve’ye olan sadakatini sınamak için ortaya çıkan dini ve kültürel çekimlerin bir parçası olarak bahsedilir. Bu tanrılar arasında Baal, Aşera ve Moloh gibi Canaan ve çevre bölgelerin tanrıları bulunur. Bu tür atıflar, genellikle Yahve’ye olan bağlılığı koruma ve dış etkilerden uzak durma konusunda uyarılar ve öğretiler içerir.

Tevrat Analizi
Tevrat Analizi

Tek Tanrıcılık ve Politeizm

Tevrat, İsrailoğulları’nı çevrelerindeki politeist uygulamalardan ve “boş” olarak görülen diğer tanrılardan uzak durmaya çağırır. Bu, Tevrat’ın en önemli mesajlarından biridir: Yahve’nin tek gerçek Tanrı olduğu ve sadece O’na tapılması gerektiği. İkinci Emir, bu tektanrıcılığı vurgular: “Ben, RAB’bin Tanrınım… Başka tanrılara tapmayacaksın.”

Tevrat’taki Tanrı Kavramı

Tevrat, Tanrı Yahve’nin egemenliğini ve İsrailoğulları üzerindeki tekil hakimiyetini sık sık vurgular. Bu, İsrailoğulları’nın O’nu tanıması, O’na tapınması ve O’nun yasalarına uyması gerektiği anlamına gelir. “Başka tanrılar”a yapılan atıflar, genellikle Yahve’nin gücünü ve diğer tüm “tanrılar”ın önemsizliğini göstermek amacı taşır.

Tevrat, İsrailoğulları’nın çevresindeki diğer halkların inançlarındaki “tanrıları” tanır, ancak bunları gerçek veya hakiki güçler olarak kabul etmez. Bu tanrıların varlığının tanınması, Yahve’nin üstünlüğüne ve tek gerçek Tanrı olarak O’nun benzersizliğine yapılan bir meydan okuma değil, aksine, İsrail halkının O’na olan sadakatinin ve bağlılığının altını çizen bir bağlam sağlar. Tevrat, Yahve’nin egemenliğini ve İsrailoğulları’nın diğer tüm tanrılardan uzak durması gerektiğini sürekli olarak vurgular.

İsrailin Tanrısı ne demektir? İsrailin Tanrısı diğer milletlerin de Tanrısı değil midir?

“İsrail’in Tanrısı” ifadesi, Tevrat ve genişletilmiş Yahudi kutsal metinlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve Yahudi halkının, Yahve olarak da bilinen, özel Tanrısı’nı ifade eder. Bu tanım, Yahve’nin İsrail halkıyla özel bir ilişkisi olduğunu ve onları seçilmiş halk olarak kabul ettiğini vurgular. Bu ilişki, İbrahim, İshak ve Yakup ile yapılan antlaşmalarla başlar ve Musa aracılığıyla Mısır’dan çıkış ve Sina Dağı’nda verilen yasalarla devam eder.

İsrail’in Tanrısı ve Diğer Milletler

Tevrat ve diğer İbrani kutsal yazılar, Yahve’nin sadece İsrail halkının değil, tüm evrenin ve yaratılışın Tanrısı olduğunu belirtir. Bu anlamda, “İsrail’in Tanrısı” ifadesi, Yahve’nin diğer milletlerin Tanrısı olmadığı anlamına gelmez. Ancak, bu terim, Yahve’nin İsrail halkıyla kurduğu özgün ve antlaşmalı ilişkiye işaret eder. İsrail halkı, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri ve Tanrı’nın iradesinin yaşandığı bir halk olarak kabul edilir.

Tevrat, Tanrı’nın adaleti, merhameti ve kurtuluşunun sadece İsrail halkı ile sınırlı olmadığını, zamanla tüm uluslara yayılacağını da belirtir. Örneğin, İşaya kitabında, Tanrı’nın ışığının uluslara da yayılacağı ve tüm dünyanın Tanrı’nın adaletini göreceği kehanetleri bulunur. Bu, Tanrı’nın evrensel egemenliğinin ve tüm insanlık için olan sevgisinin bir göstergesidir.

İsrail Halkının Rolü

“İsrail’in Tanrısı” ifadesi, aynı zamanda İsrail halkına Tanrı’nın yeryüzündeki misyonunu yerine getirme görevi verildiğini de belirtir. Bu misyon, adaleti, merhameti ve Tanrı’nın yasalarını yaşayarak ve öğreterek, tüm dünyaya örnek olmak ve Tanrı’nın ışığını diğer halklara taşımak şeklinde anlaşılabilir.

“İsrail’in Tanrısı” terimi, Yahve’nin İsrail halkıyla özel ve antlaşmalı bir ilişkisi olduğunu ifade ederken, bu Tanrı’nın aynı zamanda tüm insanlığın Tanrısı olduğunu da reddetmez. Tevrat ve diğer İbrani kutsal metinler, Yahve’nin evrensel bir Tanrı olduğunu ve sevgi, merhamet ve adaletinin tüm insanlık için geçerli olduğunu vurgular. İsrail halkının özel rolü, bu mesajı yaşayarak ve yayarak, Tanrı’nın ışığını tüm uluslara taşımaktır.

Başka bir ırktan biri örneğin bir Çinli Yahudi olabilir mi?

Evet, bir Çinli veya herhangi bir ırktan biri Yahudi olabilir. Yahudilik, hem bir din hem de bir etnik kimlik olarak görülse de, Yahudi topluluğuna katılım sadece doğumla değil, aynı zamanda dönüşüm (giyur) yoluyla da mümkündür. Dönüşüm süreci, Yahudi dinine ve halkına tam bir bağlılık gerektirir ve genellikle uzun bir öğrenim, yaşam tarzı değişiklikleri ve dini ritüelleri içerir.

Yahudilikte dönüşüm, Yahudi halahasına (Yahudi yasası) uygun olarak, bir rabbinik mahkeme (Beit Din) önünde gerçekleştirilir. Dönüşüm süreci, Yahudi inançları, pratikleri, yasaları ve tarihi hakkında kapsamlı bir eğitimi içerir. Adaylar, Yahudi yaşam tarzını benimsemeyi ve Yahudi topluluğunun bir parçası olmayı kabul etmelidir. Dönüşüm tamamlandığında, kişi dinen Yahudi olarak kabul edilir ve Yahudi topluluğunun tam üyesi olur.

Yahudilikteki bu açıklık, dünya genelinde farklı ırklardan ve milletlerden insanların Yahudi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle, Yahudi topluluğu etnik, kültürel ve coğrafi olarak oldukça çeşitlidir. Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve diğer yerlerde farklı geçmişlere sahip Yahudiler bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, Yahudiliğin evrensel bir din olduğunu ve herkese açık olduğunu gösterir.

Özetle, Yahudilik sadece bir etnik kimlik veya kültürel miras değil, aynı zamanda kişisel inanç ve bağlılıkla da ilgilidir. Bu nedenle, herhangi bir ırktan veya milletten biri, uygun dönüşüm sürecini tamamlayarak Yahudi olabilir.

Yahudilik Anne’den çocuğa geçmiyor mu?

Evet, Yahudilikte etnik ya da dini kimliğin ana hatlarıyla anneye dayalı aktarımı, yani bir çocuğun Yahudi doğması için annesinin Yahudi olması gerektiği genel bir kuraldır. Bu kural, Yahudi halahası (Yahudi yasası) içinde yer alır ve Talmud’da da yer bulmuştur. Ancak, bu, Yahudiliğe dönüşümün mümkün olmadığı anlamına gelmez. Herhangi bir kişi, uygun bir dönüşüm süreci ile Yahudi olabilir ve bu süreç, kişinin Yahudi bir anne tarafından doğmamış olması durumunda gereklidir.

Annelik İlkesinin Kökenleri

Yahudiliğin anneden çocuğa geçiş ilkesi, birçok tarihçi ve alime göre, eski zamanlarda çocuğun kimliğinin ve toplumsal statüsünün belirlenmesinde annenin rolünün net olmasından kaynaklanır. Annelik, genellikle doğumla kesin olarak bilinirken, babalık hakkında aynı kesinlik her zaman söz konusu olmamıştır. Bu nedenle, Yahudi kimliğinin anneden çocuğa aktarılması, çocuğun Yahudi kimliğinin kesinliğini sağlar.

Dönüşüm

Yahudiliğe dönüşüm (giyur), Yahudi halahasına göre gerçekleşir ve bir Beit Din (rabbinik mahkeme) önünde tamamlanır. Dönüşüm süreci genellikle Yahudi inancını, yasalarını, tarihini ve pratiklerini kapsayan kapsamlı bir eğitim içerir. Dönüşüm tamamlandığında, dönüşen kişi tüm amaçlar için Yahudi kabul edilir ve Yahudi halkının tam bir üyesi haline gelir.

Babadan Yahudilik

Bazı Yahudi akımları, özellikle Reform Yahudiliği ve bazı Durumculuk (Conservative) Yahudiliği toplulukları, babadan Yahudi kimliğinin aktarılmasını da kabul ederler, özellikle çocuk Yahudi gelenekleri içinde yetiştiriliyorsa. Bu yaklaşım, Yahudi kimliğinin daha kapsayıcı ve çağdaş anlayışlarını yansıtır.

Geleneksel Yahudi yasasına göre, bir çocuğun Yahudi olarak kabul edilmesi için annesinin Yahudi olması gerekmektedir. Ancak, Yahudiliğe dönüşüm yolu herkese açıktır ve dönüşüm sürecini tamamlayan her birey Yahudi olarak kabul edilir. Yahudi topluluklarının çeşitliliği ve farklı akımları, kimliğin ve aidiyetin farklı yollarla tanımlanabileceğini göstermektedir.

Yahudi olan bir Çinli var mıdır? Kaç tanedir?

Yahudi olan Çinlilerin varlığı kesinlikle mümkündür, çünkü Yahudilik, dönüşüm yoluyla herhangi bir etnik veya kültürel arka plandan insanları kabul eder. Bununla birlikte, Yahudi olan Çinlilerin sayısı hakkında kesin bir sayı vermek zordur, çünkü bu tür istatistikler genellikle yayımlanmaz ve Yahudi nüfusunun etnik kökenine ilişkin detaylı sayımlar nadirdir.

Yahudilik, dünya genelinde birçok farklı kültür ve etnik gruptan insanları içerir. Çin’de yaşayan veya Çin kökenli Yahudiler, toplam Yahudi nüfusu içinde küçük bir azınlık oluşturabilir, ancak onların varlığı, Yahudiliğin evrensel ve kapsayıcı doğasını yansıtır. Özellikle, Çin’de tarih boyunca küçük Yahudi toplulukları bulunmuştur, örneğin Kaifeng Yahudileri. Bu topluluk, Orta Çağ’da Çin’e yerleşmiş ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ancak zamanla asimile olmuş ve büyük ölçüde dini kimliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde, bu topluluğun soyundan gelen bazı bireyler, Yahudi kimliklerini yeniden keşfetme ve dini uygulamalara geri dönme çabası içindedirler.

Ayrıca, modern dönemde, iş, eğitim veya kişisel sebeplerle Çin’e taşınan Yahudi kökenli bireyler de olabilir. Bunun yanı sıra, Çinli bireylerin dönüşüm yoluyla Yahudiliği benimseyerek Yahudi topluluğuna katıldığı örnekler de mevcuttur.

Sonuç olarak, Yahudi olan Çinlilerin kesin sayısı hakkında net bir bilgi sunmak mümkün olmasa da, bu durum, Yahudiliğin kültürel ve etnik sınırları aşan evrensel bir din olduğunu gösterir. Yahudilik, dünya genelinde çok çeşitli arka planlardan gelen insanları kucaklayan geniş ve çeşitli bir topluluğa sahiptir.

Yahudiler Hristiyanlığa ve Müslümanlığa neden inanmazlar?

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, tek Tanrı’ya inançları paylaşan üç büyük İbrahimî dinidir. Ancak, her birinin Tanrı’nın vahiyleri, peygamberleri ve dini metinleri konusunda farklı anlayışları ve inançları vardır. Bu farklılıklar, her dinin takipçilerinin diğer iki dine neden inanmadıklarını açıklamada temel faktörlerdir. Yahudilerin Hristiyanlık ve İslam’a inanmama sebepleri, teolojik ve tarihsel farklılıklarla ilgilidir.

Yahudilik ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar

 • Mesih İnancı: Hristiyanlık, İsa’nın Mesih (Kurtarıcı) ve Tanrı’nın oğlu olduğuna inanır. Buna karşılık, Yahudilik İsa’yı Mesih veya ilahi bir figür olarak kabul etmez. Yahudi inancına göre, beklenen Mesih henüz gelmemiştir ve Mesih’in gelişi, dünya genelinde barış ve Tanrı’nın egemenliğinin tesis edilmesiyle tanınacaktır.
 • Kutsal Metinler: Yahudilik, Tevrat’ı ve diğer İbrani kutsal yazılarını Tanrı’nın nihai vahiyi olarak görür. Hristiyanlık ise, Eski Ahit (Yahudi kutsal metinlerine büyük ölçüde denk gelen) ve Yeni Ahit’ten (İsa’nın hayatı ve öğretileri hakkında yazılar) oluşan Hristiyan İncili’ni kutsal metin olarak kabul eder.
 • Tanrı Anlayışı: Yahudilik, Tanrı’nın bir ve bölünmez olduğunu vurgular. Hristiyanlıkta ise, Tanrı’nın üç kişiden (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) oluşan Tek Tanrı olduğu Triniteryen anlayışı vardır. Bu, Yahudi teolojisiyle çelişir.

Yahudilik ve İslam Arasındaki Farklar

 • Peygamberlik: İslam, Muhammed’in Allah’ın son peygamberi olduğuna ve Kur’an’ın Allah’ın son ve değiştirilmemiş vahyi olduğuna inanır. Yahudilik, Muhammed’i peygamber olarak tanımaz ve Tanrı’nın vahyinin İbrani kutsal yazılarıyla tamamlandığına inanır.
 • Kutsal Metinler: Yahudilik için kutsal metinler, Tevrat ve diğer İbrani kutsal yazılardır. İslam’da ise, Kur’an en önemli kutsal metin olarak kabul edilir ve İslam peygamberi Muhammed tarafından Allah’tan alındığına inanılır.
 • Dini Uygulamalar ve İbadet: Her iki dinin de kendine özgü dini yasaları, ibadet şekilleri ve ritüelleri vardır. Bu farklı uygulamalar, her bir dinin benzersiz kimliğini oluşturur.

Genel Bakış

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam arasındaki bu farklar, her dinin kendi inanç sistemini, peygamberlerini ve kutsal metinlerini nasıl tanımladığına dayanır. Her bir din, Tanrı’nın vahyini ve insanlığın ruhsal yolculuğunu anlama ve yorumlama konusunda benzersiz bir perspektife sahiptir. Bu nedenle, Yahudiler (ve aynı şekilde Hristiyanlar ve Müslümanlar), diğer dinlerin temel inançlarına katılmayabilirler, çünkü bu inançlar kendi dinlerinin temel öğretileriyle çelişir. Dinler arası diyalog ve karşılıklı anlayış, bu farklılıklara rağmen bir arada yaşamın ve birbirine saygının mümkün olduğunu gösterir.

Yahudiliğin emirleri nelerdir?

Yahudilikte, Tanrı’nın Musa aracılığıyla Sina Dağı’nda İsrailoğullarına verdiği 613 mitzva (emir) bulunmaktadır. Bu emirler, Yahudilerin yaşam tarzını, ibadetlerini, ahlaki ve etik davranışlarını şekillendirir. Ancak, bu 613 mitzvanın en tanınmış ve özetlenmiş hali, “On Emir” veya “Aseret HaDibrot” olarak bilinir. On Emir, Tevrat’ın Çıkış (Şemot) ve Yasanın Tekrarı (Devarim) kitaplarında bulunur ve Yahudi (ve Hristiyan) ahlakının ve inancının temelini oluşturur.

On Emir

 1. Başka Tanrılara Tapma: “Ben, senin Tanrın RAB’ım, Mısır ülkesinden, kölelik evinden seni çıkaranım. Başka ilahlar edinmeyeceksin benim yüzüme karşı.”
 2. Putlara Tapma: “Kendine oyma put ya da yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da suların altında olan herhangi bir şeye benzeyen hiçbir şekil yapmayacaksın.”
 3. Tanrı’nın Adını Boş Yere Ağzına Alma: “RAB’bin Tanrın’ın adını boş yere anmayacaksın; çünkü RAB, adını boş yere ananı cezasız bırakmayacaktır.”
 4. Şabat Gününü Kutsal Tut: “Şabat gününü hatırlayıp kutsal tutacaksın.”
 5. Anana Babana Saygı Göster: “Anana babana saygı göstereceksin.”
 6. Öldürme: “Öldürmeyeceksin.”
 7. Zina Etme: “Zina etmeyeceksin.”
 8. Çalmama: “Çalmayacaksın.”
 9. Yalan Şahitlik Etme: “Yakınını aleyhine yalan şahitlik etmeyeceksin.”
 10. Cimrilik Yapma: “Yakınının evini, yakınının karısını, kölesini, cariyesini, öküzünü, eşeğini ya da yakınının herhangi bir şeyini arzulamayacaksın.”

Bu emirler, Yahudi toplumunun ahlaki ve dini temellerini belirler. Ancak, 613 mitzvanın tamamı, Yahudi yaşamının her yönünü kapsar ve her biri, Yahudilerin Tanrı ile olan ilişkisini güçlendirmeyi amaçlar. Bu emirler, aynı zamanda Yahudi hukukunun (Halaha) temelini oluşturur ve dini pratikler, günlük yaşam, aile ilişkileri, adalet ve etik konuları üzerinde derin etkileri vardır.

Yahudilikteki yasaklar nelerdir?

Yahudilik, detaylı ve kapsamlı bir dini yasalar sistemi olan Halaha ile düzenlenir. Bu yasalar, Yahudi yaşamının birçok yönünü kapsar ve çeşitli yasaklar içerir. Bu yasaklar, Tanrı’nın Musa aracılığıyla İsrailoğullarına Sina Dağı’nda verdiği 613 mitzvanın bir parçasıdır. İşte bu yasaklardan bazıları:

Yiyecek İle İlgili Yasaklar

 • Koşer Olmayan Gıdalar: Domuz eti gibi bazı hayvanların eti, kabuklu deniz hayvanları, yırtıcı kuşlar ve çoğu böcek tüketimi yasaktır.
 • Süt ve Etin Birlikte Tüketilmesi: Süt ürünleri ile et ürünlerinin bir arada tüketilmesi yasaktır. Bu, hem pişirme sürecini hem de yeme sürecini kapsar.
 • Koşer Kesimi (Shechita): Sadece özel bir şekilde kesilmiş (koşer kesim) hayvanların eti yenilebilir.

Şabat ve Bayramlarla İlgili Yasaklar

 • Şabat Gününde Çalışma: Şabat (Cumartesi), dinlenme günüdür ve her türlü iş yapmak yasaktır. Bu, taşıma, yazma, ateş yakma gibi eylemleri içerir.
 • Yom Kippur Orucunu Bozmak: Yom Kippur, tam gün süren bir oruç günüdür ve bu gün oruç tutmamak yasaktır.

Ahlaki ve Etik Yasaklar

 • Yalan Söylemek ve Dedikodu Yapmak: Yalan söylemek, aldatmak ve lâşon hara (dedikodu) yapmak yasaktır.
 • Hırsızlık ve Dolandırıcılık: Hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtekârlık yasaktır.
 • Zina: Evli bir kişiyle cinsel ilişki de dahil olmak üzere zina yasaktır.

İbadetle İlgili Yasaklar

 • Putperestlik: Her türlü putperest uygulama ve diğer dinlerin tanrılarına tapınma yasaktır.
 • Tanrı’nın Adını Boş Yere Kullanmak: Tanrı’nın adını boş yere kullanmak veya gereksiz yere anmak yasaktır.

Kişisel Davranış ve İlişkilerle İlgili Yasaklar

 • Öfke ve İntikam: Öfke göstermek ve intikam almak yasaktır.
 • Haset: Başkalarının malına veya mülküne haset etmek yasaktır.

Bu yasaklar, Yahudi inancının ve yaşam tarzının temelini oluşturur ve Yahudilerin Tanrı’ya, birbirlerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarını belirler. Yahudilikteki yasaklar, sadece bireysel davranışları değil, aynı zamanda topluluğun ahlaki ve etik değerlerini de yansıtır. Bu yasaklar, Yahudilerin gündelik yaşamlarında uygulamaları gereken detaylı kurallar ve yönergeler sunar.

Tevrat Ne Demektir?

Tevrat, Yahudiliğin kutsal metinlerinden biridir ve “öğretim” ya da “kanun” anlamına gelir. Bu, Yahudi dininin ve felsefesinin temelini oluşturur ve İsrailoğulları’nın Tanrı ile olan ilişkisini, tarihini ve Tanrı’nın yasalarını içerir.

Kaç Kitaptan Oluşur?

Tevrat, beş kitaptan oluşur. Bu kitaplar sıklıkla “Beş Musa Kitabı” olarak da adlandırılır çünkü geleneksel olarak Musa’ya atfedilirler.

Kaç Sayfa ve Kelime?

Tevrat’ın sayfa ve kelime sayısı, kullanılan baskıya ve diline (İbranice, Arapça, İngilizce vb.) göre değişiklik gösterir. Ancak, İbranice Tevrat’ın yaklaşık olarak 304.805 kelime içerdiği kabul edilir.

Kaç Bölümden Oluşur?

Tevrat, toplamda 187 bölümden (Parashah) oluşur. Her bir Parashah, haftalık okumalar için bölümlere ayrılmıştır.

Bölümleri ve Özetleri

 1. Yaratılış (Bereşit): Dünyanın ve insanlığın yaratılışı, Adem ve Havva’nın cennetten kovulması, Nuh ve tufan, İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf’un hikayelerini içerir. Bu kitap, Tanrı’nın dünya ve insanlıkla olan ilişkisini ve İsrail halkının kökenlerini anlatır.
 2. Çıkış (Şemot): İsrailoğulları’nın Mısır’daki kölelikten kurtuluşu, Kızıldeniz’in geçilmesi, Sina Dağı’nda Tanrı’nın Musa’ya On Emir’i vermesi ve çöldeki dolaşmaları anlatılır. Bu kitap, Tanrı’nın halkını özgürlüğe kavuşturmasını ve onlarla bir antlaşma yapmasını içerir.
 3. Levililer (Vayikra): Tanrı’nın İsrailoğullarına verdiği kurbanlar, dini törenler ve temizlik yasaları hakkındaki talimatları içerir. Bu kitap, kutsallık ve arınma üzerine odaklanır.
 4. Sayılar (Bamidbar): İsrailoğulları’nın çöldeki dolaşmaları ve çeşitli nüfus sayımlarını anlatır. Ayrıca, isyanlar, savaşlar ve Tanrı’nın halkına verdiği talimatlar yer alır.
 5. Yasanın Tekrarı (Devarim): Musa’nın İsrailoğullarına verdiği son konuşmaları ve öğütleri içerir. Bu kitap, geçmişte yaşanan olayların bir özetini sunar ve halkı Kenan topraklarına girmeden önce Tanrı’nın yasalarına sadık kalmaya çağırır.

Her bir kitap, İsrail halkının Tanrı ile olan ilişkisinin farklı yönlerini ve Yahudi inancının temellerini yansıtır. Tevrat, Yahudi dininin yanı sıra Hristiyanlığın Eski Ahit’inin de bir parçasıdır ve bu metinler dünya dinleri üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Tevrat’ın 187 bölümü (Parashot), haftalık okumalar için düzenlenmiştir ve her biri belirli bir metin kısmını kapsar. Ancak, bu bölümlerin tam listesini burada sıralamak, hem uzunluğu hem de detay gereksinimi nedeniyle pratik olmayabilir. Bunun yerine, Tevrat’ın beş kitabının her birinden birkaç örnek Parashah (bölüm) ve onların genel içeriğine değinebilirim. Tam listeye erişmek için genellikle bir Tanah, Humash veya detaylı bir Yahudi çalışma kılavuzu gereklidir.

Yaratılış (Bereşit)

 1. Bereşit – Dünyanın yaratılışı ve İlk İnsan’ın hikayesi.
 2. Noah – Nuh’un Gemisi ve tufan hikayesi.
 3. Lech-Lecha – İbrahim’in çağrısı ve yolculuğu.
 4. Vayeira – İbrahim ve Sara’nın misafirperverliği; İshak’ın doğumu.
 5. Hayyei Sarah – Sara’nın ölümü ve İshak için eş arayışı.

Çıkış (Şemot)

 1. Şemot – İsrailoğulları’nın Mısır’daki durumu ve Musa’nın doğumu.
 2. Va’eira – Tanrı’nın Musa’ya görünüşü ve Mısır’a dönüşü.
 3. Bo – Onuncu bela ve İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı.
 4. Beshalach – Kızıldeniz’in geçilmesi ve mana.
 5. Yitro – On Emir’in verilişi.

Levililer (Vayikra)

 1. Vayikra – Kurbanlar ve sunular hakkında talimatlar.
 2. Tzav – Kurban ayinlerinin detayları.
 3. Shemini – Tapınağın işlevi ve temiz-temsiz yiyecekler.
 4. Tazria-Metzora – Cilt hastalıkları ve temizlik kuralları.
 5. Acharei Mot-Kedoshim – Yom Kippur ayini ve kutsal yaşam talimatları.

Sayılar (Bamidbar)

 1. Bamidbar – Çölde nüfus sayımı ve düzeni.
 2. Naso – Levi oymağından ailelerin görevleri.
 3. Beha’alotcha – Menora’nın yakılması ve çöldeki yolculuk.
 4. Shlach – Keşif görevi ve kötü rapor.
 5. Korach – Korah’ın isyanı.

Yasanın Tekrarı (Devarim)

 1. Devarim – Musa’nın veda konuşmalarının başlangıcı.
 2. Va’etchanan – On Emir’in tekrarı ve Şema’nın okunması.
 3. Eikev – İtaatin ödülleri.
 4. Re’eh – Bereket ve lanetin sunulması.
 5. Shoftim – Yargıçlar ve yöneticiler hakkında talimatlar.

Bu, Tevrat’ın beş kitabından her birinde yer alan bölümlerden (Parashot) sadece birkaçıdır. Her Parashah, Yahudi inancı ve pratiklerinin önemli yönlerini kapsar ve detaylı inceleme ve yorumlamaya açıktır. Tam listesi için Yahudi dini literatürüne veya online kaynaklara başvurmak faydalı olacaktır.

Yaratılış (Bereşit) kitabı, Tevrat’ın ilk kitabıdır ve İbranice Parashot (bölümler) olarak adlandırılan haftalık okuma bölümlerine ayrılmıştır. İşte Yaratılış kitabındaki Parashot ve onların kısaca özetleri:

 1. Bereşit (Başlangıç): Dünyanın ve insanın yaratılışı, Adem ve Havva’nın cennet bahçesindeki yaşamı ve cennetten kovulmaları.
 2. Noach (Nuh): Nuh’un gemisi ve tufan, insanlığın yeniden başlaması ve Nuh’un ailesinin hikayesi.
 3. Lech Lecha (Git Kendi Yoluna): Tanrı’nın İbrahim’e çağrısı, İbrahim’in Kenan topraklarına yolculuğu, İbrahim’in imtihanları.
 4. Vayeira (Ve O Göründü): Tanrı’nın İbrahim’e üç melekle görünmesi, Sodom ve Gomora’nın yıkımı, İshak’ın doğumu.
 5. Chayei Sarah (Sara’nın Yaşamı): Sara’nın ölümü, İshak için eş bulma hikayesi.
 6. Toledot (Nesiller): İshak’ın oğulları Yakup ve Esav’ın hikayeleri, İshak ailesinin serüvenleri.
 7. Vayetze (Ve O Çıktı): Yakup’un Haran’a yolculuğu, Raha ve Lea ile evliliği, çocuklarının doğumu.
 8. Vayishlach (Ve O Gönderdi): Yakup’un Esav ile yeniden buluşması, Dinah’ın hikayesi, Yakup’un isminin İsrail olarak değiştirilmesi.
 9. Vayeshev (Ve O Yerleşti): Yusuf’un rüyaları, kardeşleri tarafından köle olarak satılması, Potifar’ın evinde ve hapiste geçen günleri.
 10. Miketz (Sonunda): Yusuf’un Mısır’da yükselişi, kıtlık sırasında kardeşleriyle yeniden buluşması.
 11. Vayigash (Ve O Yaklaştı): Yusuf ve kardeşleri arasındaki yüzleşme, Yakup ailesinin Mısır’a taşınması.
 12. Vayechi (Ve O Yaşadı): Yakup’un Mısır’da son günleri, oğullarına verdiği bereketler, Yusuf’un babasını toprağa vermesi ve Yusuf’un ölümü.

Her bir Parashah, Yahudi inancının ve tarih anlayışının temel yönlerini ele alır ve geniş bir yorum ve öğreti alanı sunar. Bu bölümler, Yahudi toplumunda haftalık dini ibadetlerin bir parçası olarak okunur ve üzerinde düşünülür.

Çıkış (Şemot) kitabı, Tevrat’ın ikinci kitabıdır ve İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışını, çöldeki serüvenlerini ve Sina Dağı’nda Tanrı’nın yasalarını alma hikayelerini içerir. İşte Çıkış kitabındaki Parashot (haftalık okuma bölümleri) ve başlıkları:

 1. Şemot (İsimler): İsrailoğulları’nın Mısır’daki durumu, Musa’nın doğumu ve büyümesi, Tanrı’nın Musa’ya görünmesi.
 2. Va’eira (Ve Ben Göründüm): Tanrı’nın Musa’ya ve İsrail halkına kendini tanıtması, Mısır’a yönelik ilk yedi bela.
 3. Bo (Gel): Son üç bela ve İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı.
 4. Beshalach (Gönderildiğinde): Kızıldeniz’in bölünmesi, Manna’nın gökten inmesi, Amalek’le savaş.
 5. Yitro (İtro): Musa’nın kayınpederi İtro’nun ziyareti, On Emir’in verilişi.
 6. Mishpatim (Kanunlar): Çeşitli yasalar ve hükümler, antlaşma kurbanı.
 7. Terumah (Armağan): Mabedin (Mişkan) ve onun eşyalarının yapım talimatları.
 8. Tetzaveh (Emret): Kâhin giysileri ve tapınak hizmeti için talimatlar.
 9. Ki Tisa (Sayıldığında): Altın buzağı hikayesi, Musa’nın Tanrı ile olan buluşması.
 10. Vayakhel (Toplandığında): Mişkan’ın inşası ve halkın adanmışlığı.
 11. Pekudei (Hesaplar): Mişkan’ın tamamlanması ve Tanrı’nın şanının Mişkan’ı doldurması.

Bu Parashot, İsrail halkının Tanrı ile olan ilişkisinin temelini, inançlarını ve uygulamalarını anlatır. Ayrıca, toplumun nasıl düzenlenmesi gerektiği ve Tanrı’nın halkıyla nasıl ilişki kurduğuna dair derin dini ve etik öğretiler içerir. Çıkış kitabı, Yahudi inancının ve kimliğinin şekillenmesinde merkezi bir rol oynar.

Levililer (Vayikra) kitabı, Tevrat’ın üçüncü kitabıdır ve özellikle kutsal ibadetler, temizlik yasaları, kurbanlar ve kâhinlerin görevleri ile ilgili talimatları içerir. İşte Levililer kitabındaki Parashot (haftalık okuma bölümleri) ve başlıkları:

 1. Vayikra (Ve O Çağırdı): Çeşitli kurbanların (yakmalık, tahıl, barış, günah ve suç kurbanları) sunulma şekilleri.
 2. Tzav (Emret): Kurbanların sunulma talimatlarına devam, kâhinlere özgü kurbanlar ve kâhin adanış töreni.
 3. Shemini (Sekizinci Gün): Kâhinlik hizmetinin başlaması, Nadav ve Avihu’nun ölümü, temiz ve temiz olmayan hayvanlar.
 4. Tazria (Tohum Saçıldığında): Doğum temizliği, cilt hastalıkları (tzara’at) ve temizlenme süreci.
 5. Metzora (Leprozy Hastası): Tzara’at’ın (cilt hastalığı) temizlenme sürecine devam ve binalardaki tzara’at.
 6. Acharei Mot (Aaron’un İki Oğlunun Ölümünden Sonra): Yılın bir günü yapılacak kefaret günü ayini, kanın yasaklanması ve cinsel ilişki yasakları.
 7. Kedoshim (Kutsallar): Ahlaki ve etik yasalar, komşuya davranış, Tanrı’ya tapınma ve toplumsal düzenlemeler.
 8. Emor (Söyle): Kâhinlerin saflığı, bayramlar (Şabat, Pesah, Şavuot, Rosh HaShanah, Yom Kippur, Sukot), Menora ve ekmek sunuları.
 9. Behar (Dağda): Şabat yılı, Yovel (Jübile) yılı ve toprakla ilgili yasalar.
 10. Bechukotai (Kanunlarımla): Eğer İsrail halkı Tanrı’nın yasalarına uyar ve onları takip ederse alacakları bereketler ve uymazlarsa gelecek lanetler.

Levililer kitabı, İsrailoğulları’na ibadetin doğru yolu, toplumsal düzen ve bireysel saflık konularında yol gösterir. Bu bölümler, Yahudi hukuku ve etiğinin temel taşlarını oluşturur ve günümüzde de Yahudi dini pratiğinin anlaşılması için kritik öneme sahiptir.

Sayılar (Bamidbar) kitabı, Tevrat’ın dördüncü kitabıdır ve İsrailoğulları’nın Sina Çölü’nde geçirdikleri zamanı, nüfus sayımlarını, yolculuklarını ve çeşitli yasal ve dini meseleleri içerir. İşte Sayılar kitabındaki Parashot (haftalık okuma bölümleri) ve başlıkları:

 1. Bamidbar (Çölde): İsrailoğulları’nın ilk nüfus sayımı ve kabilelerin çöldeki düzeni.
 2. Naso (Kaldır): Levi oymağının görevleri, Nazir yemini ve kutsal sunular.
 3. Beha’alotcha (Alevlendirildiğinde): Menora’nın yakılması, Levililerin adanışı, halkın şikayetleri ve Musa’nın liderliği.
 4. Shlach Lecha (Kendin için Gönder): Keşif görevi ve Kanaan topraklarına ilişkin kötü rapor.
 5. Korach (Korah): Korah’ın isyanı ve sonuçları.
 6. Chukat (Kural): Kızıl inek kurbanı ve temizlenme yasaları, Musa’nın kayadan su çıkarması, Edom topraklarından geçiş.
 7. Balak (Balak): Moav kralı Balak, Balaam’ı İsrailoğulları’na lanet okumak için çağırır, ancak Balaam onları kutsar.
 8. Pinchas (Pinehas): Pinehas’ın celali davranışı, yeni bir nüfus sayımı ve kızların miras hakları.
 9. Matot (Kabileler): Yeminler ve adaklar, Midyan’a karşı savaş ve ganimetlerin bölüşümü.
 10. Masei (Yolculuklar): İsrailoğulları’nın çöldeki durakları, Kenan topraklarının sınırları, şehirler ve mülteci sığınakları.

Sayılar kitabı, İsrail halkının çölde karşılaştığı zorlukları, Tanrı ile olan ilişkilerini ve toplum içindeki dinamikleri detaylandırır. Aynı zamanda, liderlik, itaat, isyan ve iman gibi evrensel temaları işler. Bu bölümler, Yahudi toplumu için tarihî ve dini öneme sahip olayları ve dersleri içerir.

Yasanın Tekrarı (Devarim) kitabı, Tevrat’ın beşinci ve son kitabıdır. Bu kitap, İsrailoğulları’nın Kenan topraklarına girişlerinden hemen önce, Musa’nın onlara yaptığı son konuşmaları içerir. Musa, geçmiş olayları özetler, yasaları tekrarlar ve halkı gelecekte Tanrı’ya sadık kalmaya çağırır. İşte Yasanın Tekrarı kitabındaki Parashot (haftalık okuma bölümleri) ve başlıkları:

 1. Devarim (Sözler): Musa’nın ilk konuşması, geçmişteki olayların bir özetini içerir ve İsrailoğulları’na çölde yaşananları hatırlatır.
 2. Va’etchanan (Yalvardım): İkinci konuşması, On Emir’in tekrarı, Şema’nın okunması ve Tanrı’ya olan sadakatin vurgulanması.
 3. Eikev (Topuk Takip Ettiğinde): Musa, Tanrı’nın buyruklarına itaat etmenin önemini vurgular ve İsrail halkına verilen vaatleri hatırlatır.
 4. Re’eh (Bakın): Musa, bereket ve lanet seçenekleri sunar, temiz ve temiz olmayan hayvanları tanımlar, zekât ve Şemitah yılını açıklar.
 5. Shoftim (Yargıçlar): Adil yargıçlar ve yöneticilerin atanması, peygamberlerin rolü ve kralın seçimi hakkındaki talimatlar.
 6. Ki Tetze (Çıkarsan): Aile hayatı, savaş ahlakı ve toplumsal düzenlemelere dair 70’ten fazla mitzva içerir.
 7. Ki Tavo (Geldiğinde): Kenan topraklarına girildiğinde yerine getirilecek ritüeller ve Musa’nın halka yaptığı uyarılar.
 8. Nitzavim (Ayaktasınız): Musa, tüm İsrail halkıyla yeni bir antlaşma yapar ve herkesi Tanrı’ya sadık kalmaya çağırır.
 9. Vayelech (Ve O Gitti): Musa, liderliği Yeşu’ya devreder ve halka son kez hitap eder.
 10. Haazinu (Dinleyin): Musa’nın veda şiiri, Tanrı’nın İsrail halkına olan sadakati ve onlardan beklentileri anlatılır.
 11. V’Zot HaBerachah (Ve Bu Bereket): Musa’nın İsrail oymaklarına verdiği son bereketler ve Musa’nın ölümü.

Yasanın Tekrarı, Musa’nın İsrailoğulları’na yaptığı son konuşmaları ve öğütleri içerir. Bu kitap, geçmişteki olayların özeti, yasaların tekrarı ve geleceğe dair talimatlarla doludur. Musa’nın veda konuşmaları, Yahudi hukukunun ve etiğinin temel taşlarını tekrar vurgular ve İsrailoğulları’nın Tanrı’ya olan bağlılıklarını yeniden teyit eder.

Hz Musa Allah tarafından verilen tabletleri neden kırdı? Eğer tabletler Allah Tarafından verilmiş olsaydı buna cesaret edebilir miydi?

Hz. Musa’nın Tanrı tarafından verilen Levhaları kırması olayı, Tevrat’ta, Çıkış Kitabı’nda anlatılır. Bu olay, Musa’nın Sina Dağı’ndan inip İsrailoğulları’nın bir altın buzağıya tapındığını görmesiyle gerçekleşir. Musa, Tanrı’nın kendisine verdiği taş Levhaları, İsrailoğulları’nın bu ihanetini gördüğünde, öfkesiyle yere atıp kırmıştır (Çıkış 32:19). Bu eylem, İsrail halkının Tanrı’nın emirlerine olan büyük ihanetini simgeler ve Musa’nın bu eylemiyle, halkın işlediği büyük günahın ağırlığını ve ciddiyetini vurgulamıştır.

Bu Levhalar, On Emir’i içermekteydi ve Tanrı’nın İsrailoğulları’na verdiği en önemli yasal ve ahlaki kurallardı. Musa’nın Levhaları kırması, halkın bu yasalara ne derece büyük bir saygısızlık yaptığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Musa’nın bu eylemi, Tanrı tarafından verilen Levhaların kutsallığına karşı bir saygısızlık olarak değil, tam tersine, İsrailoğulları’nın Tanrı ile olan antlaşmalarını bozduklarının dramatik bir ifadesi olarak görülür. Musa, Tanrı’nın huzurunda aracı ve peygamber olarak, halkın günahlarını yüzlerine vurmuş ve onları tövbe etmeye çağırmıştır.

Sonrasında, Tanrı Musa’yı tekrar Dağ’a çağırır ve Levhaların ikincisini verir, bu da İsrailoğulları’nın tövbe etmesi ve Tanrı ile olan ilişkilerini yeniden kurmaları için bir fırsat olarak görülür (Çıkış 34:1). Bu olay, İsrailoğulları’nın Tanrı ile olan ilişkisinin yenilenmesini ve Musa’nın liderliğinin pekiştirilmesini simgeler.

Evet, bu eylem büyük bir cesaret ve inanç gerektirir, ancak Musa’nın Tanrı ile yakın ilişkisi ve O’nun iradesini yerine getirme konusundaki kararlılığı, bu cesareti mümkün kılmıştır. Musa’nın eylemi, Tanrı’nın emirlerine olan sadakatin önemini ve İsrailoğulları’nın bu emirlere uymaları gerektiğini vurgulayan bir ders olarak kabul edilir.

Allah’ın verdiği Levhaların kırılması Allah’a saygısızlık değil midir?

Hz. Musa’nın Levhaları kırması, Tevrat’ın anlatımı çerçevesinde, Tanrı’ya yapılan bir saygısızlık olarak değil, daha çok İsrailoğulları’nın Tanrı’nın emirlerine karşı işledikleri büyük günahın ve ihanetin bir tepkisi olarak görülür. Bu eylem, Musa’nın Tanrı’nın emirlerine derin saygısının ve İsrail halkının bu emirlere uyma konusundaki başarısızlığının dramatik bir gösterimidir.

Tevrat’ta anlatıldığı üzere, Musa’nın Levhaları kırma eylemi, aşağıdaki bağlamlarda değerlendirilir:

 • Günahın Ciddiyeti: İsrailoğulları’nın altın buzağıya tapınarak Tanrı’ya ihanet etmeleri, Levhaların kırılmasıyla simgelenen ciddi bir günahı temsil eder. Bu, Tanrı ile yapılan antlaşmanın bozulduğunu gösterir.
 • Tövbe ve Düzeltme İmkanı: Musa’nın Levhaları kırması, İsrailoğulları için tövbe etme ve Tanrı ile olan ilişkilerini düzeltme fırsatının başlangıcıdır. Tanrı, Musa’ya Levhaların ikinci setini vererek halkın tövbesini kabul eder ve onlara bir şans daha verir.
 • Liderlik ve Aracılık: Musa’nın eylemi, aynı zamanda onun liderlik rolünün ve Tanrı ile halkı arasındaki aracılığının bir göstergesidir. Musa, halkın günahlarını Tanrı’ya arz eder ve onların affedilmesi için dua eder.

Bu perspektiften bakıldığında, Musa’nın Levhaları kırması olayı, Tanrı’ya saygısızlık olarak değil, Tanrı’nın emirlerine olan derin bağlılığın ve İsrail halkının davranışlarının ciddiyetinin bir ifadesi olarak görülür. Olay, İsrailoğulları’nın Tanrı’ya olan sadakatlerini yeniden teyit etmeleri ve Tanrı’nın emirlerine uyma konusundaki kararlılıklarını yeniden gözden geçirmeleri için bir dönüm noktası olarak işlev görür. Bu bağlamda, Musa’nın eylemi, Tanrı’nın yasalarına ve hükümlerine olan saygının korunmasına yönelik kritik bir adım olarak kabul edilir.

Bu davranış bir anlık bir sinir değil midir? Peygamber’e yakışır mı? Bu kadar kutsal bir görevde böyle bir amatörlük yapılır mı?

Hz. Musa’nın Tanrı tarafından verilen Levhaları kırma eylemi, Tevrat’ta anlatıldığı üzere, derin bir dini ve ahlaki mesaj içerir. Bu eylem, bazı yorumculara göre, anlık bir öfke patlaması olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu öfkenin sebebi, İsrailoğulları’nın Tanrı’nın emirlerine karşı işledikleri açık bir ihanet ve günahın şiddetidir. Bu bağlamda, Musa’nın eylemi, sadece bir “amatörlük” veya kişisel hata olarak değil, aynı zamanda o dönemde yaşanan dini ve toplumsal krizin ciddiyetini ve İsrailoğulları’nın yaptığı büyük hatanın boyutunu vurgulayan önemli bir olay olarak görülür.

Peygamberler de insan oldukları için, onların da duyguları ve zorluklarla karşılaştıkları anlar olabilir. Ancak, peygamberlik görevleri, onların bu duygusal tepkileri dahi Tanrı’nın iradesine ve olayların derin dini anlamlarına hizmet edecek şekilde yönlendirebildiklerini gösterir.

Peygamberlere Yakışır Davranış

Peygamberler, Tanrı’nın iradesini insanlara iletme göreviyle yükümlüdürler ve bu, zaman zaman zorlu sınavlar ve denemeler içerebilir. Tevrat ve diğer kutsal metinlerde peygamberlerin karşılaştığı zorluklar ve bunlara verdikleri tepkiler, onların kusursuz olmadığını, ancak Tanrı’nın rehberliğinde olağanüstü görevler yerine getirdiklerini gösterir. Musa’nın Levhaları kırması, İsrailoğulları’na ve tüm insanlığa, Tanrı’nın emirlerine karşı gelen davranışların ciddiyetini ve bu tür davranışların sonuçlarını öğreten bir ders olarak sunulur.

Ders ve Tövbe

Bu olay, aynı zamanda, halkın tövbe etmesi ve Tanrı ile olan ilişkilerini düzeltme fırsatı olarak da görülür. Musa’nın ardından Tanrı, Levhaların ikinci setini vererek İsrail halkının tövbesini kabul eder ve onlara yeniden şans tanır. Bu, Tanrı’nın merhametini ve affediciliğini de vurgular.

Özetle, Musa’nın bu eylemi, Tanrı’nın emirlerine olan bağlılığın ve bunlara uymamanın ciddiyetinin güçlü bir ifadesidir. Peygamberlerin yaşadıkları ve verdikleri tepkiler, dini metinlerde çeşitli dersler ve öğütler sunar. Bu bağlamda, Musa’nın eylemi, dini liderlik ve peygamberlik görevinin zorluklarını, aynı zamanda Tanrı’nın iradesinin insanlık tarihinde nasıl tecelli ettiğini anlamak için önemli bir olaydır.

Hz. Musa denizi ikiye yardığında, Firavun neden iman etmedi? Denizi ikiye yarabilecek güçteki bir kişiye saldırmak mantıklı mıdır? Gerçekçi midir? Hayatın doğal akışına uygun mudur?

Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i ikiye yarması, hem Yahudi hem de İslami geleneğin önemli bir parçası olan mucizevi bir olaydır. Tevrat ve Kur’an’da anlatıldığı üzere, bu olay, İsrailoğulları’nın Mısır’dan kaçışı sırasında gerçekleşmiştir. Firavun ve ordusunun bu olay karşısında neden iman etmediği veya bu mucizeye karşın neden saldırıya geçtikleri, hem teolojik hem de insan psikolojisi açısından incelenmesi gereken bir konudur.

Firavun’un İnkarının Sebepleri

 1. Kibir ve İktidar Tutkusu: Firavun’un ve onun gibi hükümdarların, genellikle kendi pozisyonlarını ve iktidarlarını koruma eğiliminde oldukları gözlemlenir. Bu bağlamda, Firavun’un kibri ve İsrailoğulları’na olan hâkimiyetini kaybetme isteksizliği, onun iman etmemesine ve mucizeleri reddetmesine neden olmuş olabilir.
 2. Kalplerin Mühürlenmesi: Hem Yahudi hem de İslami geleneğe göre, Tanrı bazen inançsız kişilerin kalplerini mühürler ve onların doğru yolu görmelerini engeller. Bu, onların sürekli inkâr ve yanlış yolda olmaları karşısında ilahi bir cezadır. Kur’an’da Firavun’un kalbinin mühürlendiğinden ve bu sebeple doğruyu göremediğinden bahsedilir.
 3. Tanrı’nın Egemenliğinin Gösterilmesi: Mucizeler, genellikle Tanrı’nın kudretini ve egemenliğini göstermek için gerçekleşir. Firavun ve ordusunun iman etmemesi ve sonunda yenilgiye uğraması, Tanrı’nın gücünün ve adaletinin bir tezahürü olarak görülebilir.

Gerçekçilik ve Doğal Akış

Mucizeler, tanım gereği, doğal dünyanın normal işleyişini aşan olaylardır. Bu nedenle, mucizelerin “gerçekçilik” veya “doğal akış” kriterlerine uyması beklenmez. Mucizelerin varlığı, genellikle iman meselesi olarak kabul edilir ve bu tür olaylar, dini metinlerde Tanrı’nın insanlıkla ilişkisini ve ona müdahale etme yollarını anlamak için önemli öğretiler sunar.

Firavun’un Musa’nın mucizesine karşı gösterdiği tepki, birçok dini ve psikolojik yorumu mümkün kılar. Bu olay, dini metinlerde iman, inançsızlık, kibir ve ilahi adalet gibi temaları keşfetmek için zengin bir alan sunar. Mucizelerin amacı, genellikle Tanrı’nın mesajını ve varlığını insanlara göstermek ve onları doğru yola davet etmektir. Firavun ve ordusunun bu mucizeye karşı aldığı tavır, dini öğretilerde sıkça başvurulan bir örnek olarak, bu temaların derinlemesine incelenmesine olanak tanır.

Tevrat ve diğer kutsal metinler, binlerce yıl boyunca çeşitli yazarlar tarafından yazılmış ve derlenmiştir. Bu metinlerin tarihî, dini ve kültürel bağlamları göz önünde bulundurulduğunda, bazı okuyucular ve araştırmacılar arasında tartışmalara yol açabilecek tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğu iddia edilebilir. Ancak, bu tür iddialar genellikle metnin yorumlanmasına, çeşitli mezhep ve inanç sistemlerine ve bilimin ilgili alanlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tevrat’taki Tutarsızlıklar ve Çelişkiler

 1. Yaratılış Hikayeleri: Tevrat’ta iki farklı yaratılış hikayesi bulunur (Yaratılış 1 ve Yaratılış 2), ve bu hikayelerdeki sıralama ve yaratılış şekilleri arasında farklar vardır. Bu, bazı okuyuculara göre tutarsızlık olarak görülebilir.
 2. Nuh’un Gemisi: Gemide kaç çift hayvanın olduğu (Yaratılış 6:19-20 ile Yaratılış 7:2-3 arasında farklılık) gibi detaylarda farklılıklar bulunur.
 3. Musa’nın Yaşı: Musa’nın hayatıyla ilgili bazı detaylar ve zaman çizelgesi, özellikle uzun yaşam süresi, tarihçiler ve arkeologlar arasında tartışma konusudur.

Bilimle Olan Çelişkiler

 1. Yaratılışın Yaşı: Tevrat, evrenin ve Dünya’nın yaratılışını birkaç bin yıl önce olarak tasvir ederken, modern astronomi ve jeoloji, evrenin ve Dünya’nın milyarlarca yıl önce oluştuğunu göstermektedir.
 2. Evrim: Tevrat’ın yaratılış hikayeleri, türlerin ayrı ayrı yaratıldığını anlatırken, modern biyoloji ve evrim teorisi, türlerin zaman içinde evrildiğini ve ortak atalardan geldiğini öne sürer.
 3. Küresel Tufan: Tevrat’taki Nuh’un Tufanı hikayesi, tüm dünyayı kaplayan bir tufandan bahseder. Ancak, böyle bir olayın gerçekleştiğine dair geniş çaplı jeolojik veya arkeolojik kanıt bulunmamaktadır.

Yorum ve Anlayış Farklılıkları

Bu tür tutarsızlık ve çelişki iddiaları, genellikle metinlerin nasıl yorumlandığına ve anlaşıldığına bağlıdır. Dini metinlerin takipçileri genellikle bu tür meseleleri, metaforik anlatım, dönemin edebi türleri veya Tanrı’nın insanlıkla olan ilişkisinin sınırlı insan anlayışıyla ifade edilme çabası gibi çerçeveler içinde ele alır. Ayrıca, birçok dini topluluk, bu metinlerin dini ve manevi mesajlarının, kelime kelime anlamından veya tarihsel ve bilimsel doğruluğundan daha önemli olduğunu vurgular.

Sonuç olarak, Tevrat ve benzeri kutsal metinlerin içeriği üzerine yapılan tartışmalar, genellikle geniş ve çok boyutlu bir alanı kapsar. Bu tartışmalar, hem dini inanç ve pratikler için hem de metinleri tarihî ve kültürel belgeler olarak inceleyenler için önemli olmaya devam etmektedir.

Dini metinlerin, özellikle de Tevrat’ın, yorumu ve anlamı üzerine yapılan tartışmalar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak, spesifik tutarsızlık ve çelişkileri belirlemek, bu metinlerin kutsallığına ve onlara yaklaşım biçimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, dini inanç ve bilimsel anlayış arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle, aşağıdaki noktalar, genel bir perspektiften ve tartışma amacıyla sunulmuştur:

Metinler Arası Tutarsızlıklar

 1. Levha Sayısı: Musa’nın Sina Dağı’ndan indiğinde taşıdığı levha sayısı hakkında farklı rivayetler vardır. İlk indiğinde kırılan levhalar ve sonra Tanrı tarafından verilen yeni levhalar arasında bir ayrım yapılır.
 2. İsraillilerin Sayısı: Çıkış sırasında İsrailoğulları’nın sayısıyla ilgili farklı hesaplamalar bulunur. Bu sayının nasıl yönetildiği ve çöldeki yaşamın sürdürülebilirliği soruları tartışma konusudur.
 3. Miras Yasaları: Miras yasaları ve kadınların miras hakları konusunda, Tevrat’ın farklı bölümleri arasında gelişen hukuki anlayış yansıtılır, ve bu durum bazen tutarsız olarak algılanabilir.

Bilimle Olan Çelişkiler

 1. Dünya’nın Şekli ve Yapısı: Antik metinlerde Dünya’nın şekli ve evrenin yapısı hakkında yapılan açıklamalar, modern astronomi ve fizik bilgileriyle uyumlu değildir.
 2. Dil Çeşitliliği: Babil’in Kulesi hikayesi, insan dilinin çeşitliliğinin bir anlık olay sonucu ortaya çıktığını anlatırken, dilbilim, dillerin binlerce yıl boyunca evrildiğini gösterir.
 3. Tarihsel Olayların Kronolojisi: Tevrat’taki bazı olayların tarihsel kronolojisi, arkeolojik ve tarihsel kayıtlarla her zaman uyuşmaz. Özellikle, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı ve Kenan topraklarının fethi gibi önemli olayların tarihleri konusunda çeşitli görüşler vardır.

Yorum ve Anlayış

Dini metinlerin ve bilimin potansiyel çelişkileri, genellikle bu metinlerin nasıl yorumlandığı ve anlaşıldığı ile ilgilidir. Dini inanç sistemleri içinde, metinlerin alegorik veya sembolik olarak yorumlanması bu tür sorunları çözebilir. Ayrıca, dini öğretiler ve bilimsel anlayış arasında bir uyum arayışı, birçok alim ve düşünür tarafından sürdürülen önemli bir çabadır. Bu çabalar, hem inanç hem de bilim alanlarında derinlemesine düşünmeyi ve araştırmayı teşvik eder.

Son olarak, dini metinlerin ve bilimin potansiyel çelişkilerine yönelik tartışmalar, bu metinlerin toplumsal ve bireysel hayattaki rolünü ve anlamını daha iyi anlamak için fırsatlar sunar. Bu tartışmalar, genellikle metinlerin daha kapsamlı ve derinlemesine yorumlanmasına yol açar.

Dini metinlerin yorumlanması ve anlaşılmasına yönelik tartışmalar geniş ve çeşitlidir, ve bu metinlerdeki tutarsızlık ve çelişkiler konusu, çok boyutlu bir alanı kapsar. Ancak, spesifik bir dini metin olan Tevrat ile ilgili olarak, genel tartışmaları derinleştirecek ve daha fazla örnek sağlayacak bazı ek noktaları sunmak mümkündür. Bu noktalar, hem metin içi tutarsızlıkları hem de bilimle potansiyel çatışma alanlarını ele alır:

Metin İçi Tutarsızlıklar ve Çelişkiler

 1. Peygamberlerin Yaşları: Tevrat’ta, bazı peygamberlerin ve figürlerin yaşadığı belirtilen uzun ömürler, tarihsel ve bilimsel açıdan tartışma konusu olmuştur.
 2. Farklı Hukuki Talimatlar: Çeşitli hukuki ve ahlaki talimatlar arasında, özellikle Levililer ve Yasanın Tekrarı kitapları arasında, uygulama detaylarında bazı farklılıklar bulunabilir.
 3. Tanrı’nın İnsanlarla İlişkisi: Tanrı’nın insanlarla etkileşimi ve onlara yönelik tutumu kitaptan kitaba hatta bölümden bölüme değişkenlik gösterebilir, bu da bazı okuyucular için Tanrı’nın doğası ve karakteri hakkında sorulara yol açabilir.

Bilimle Potansiyel Çatışma Alanları

 1. Coğrafi ve Arkeolojik Bulgular: Tevrat’ta anlatılan bazı olayların ve yerleşimlerin coğrafi ve arkeolojik kanıtları, her zaman net olmayabilir veya beklenen bulgularla uyuşmayabilir.
 2. Etnografik ve Antropolojik Sorular: İsrailoğulları’nın kökeni, göç yolları ve diğer halklarla olan ilişkileri üzerine yapılan etnografik ve antropolojik çalışmalar, Tevrat’taki anlatımlarla her zaman tam bir uyum içinde olmayabilir.
 3. Doğa Olayları ve Fiziksel Fenomenler: Tevrat’taki bazı doğaüstü olaylar (örneğin Kızıldeniz’in bölünmesi) modern fizik ve doğa bilimlerinin açıklama alanı dışındadır, bu da bu olayların harfiyen değil, sembolik veya metaforik olarak mı anlaşılması gerektiği sorusunu gündeme getirir.

Genel Bakış

Bu ve benzeri örnekler, dini metinlerin karmaşık ve çok katmanlı yapısını gösterir. Bu metinlerin yorumlanması ve anlaşılması, bireyin inanç sistemine, kültürel arka planına, ve bu metinlere yaklaşım biçimine göre değişiklik gösterir. Din-bilim ilişkisi, uzun yıllardır devam eden bir diyalog ve keşif alanıdır. Bu diyalog, dini inançların ve bilimsel bilginin nasıl bir arada var olabileceğini, birbirini nasıl tamamlayabileceğini ve zaman zaman nasıl zorlayıcı sorular ortaya koyabileceğini keşfetmeyi içerir.

Dini metinlerin ve bilimin potansiyel çelişkilerine ilişkin tartışmalar, hem dini hem de akademik çevrelerde devam eden önemli bir diyalogun parçasıdır. Bu tartışmalar, bu metinlerin daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik eder ve dini inançlar ile bilimsel bilgi arasında köprüler kurulmasına olanak tanır.

Dünyadaki Yahudi sayısı kaçtır? Tanrı Yahudileri neden özel olarak seçti? Vaat edilmiş topraklar nereleri içerir?

Dünyadaki Yahudi nüfusu yaklaşık olarak 15.7 milyon civarındadır .

Tanrı’nın Yahudileri “özel olarak seçmesi” konusu, Yahudi inancının temel taşlarından biridir ve bu seçilmişlik, Tevrat’taki İbrahim ile yapılan antlaşmada köklerini bulur. Tanrı, İbrahim ve onun soyunu özel bir millet olarak seçtiğini ve onlara büyük bir ulus olma vaadinde bulunduğunu belirtir (Yaratılış 12:1-3). Bu seçilmişlik, Yahudilerin Tanrı’ya özel bir bağlılık ve sorumluluk taşıdıklarına, ahlaki ve dini liderlik görevlerine işaret eder. Seçilmiş olmanın Yahudilikte “üstünlük” anlamına gelmediği, daha çok büyük bir sorumluluk ve Tanrı’nın emirlerini yerine getirme görevi olduğu vurgulanır.

Vaadedilmiş Topraklar, genellikle Kenan toprakları olarak bilinen ve günümüzde İsrail ve Filistin topraklarını kapsayan bölgeyi ifade eder. Tanrı’nın İbrahim’e ve onun soyuna vaat ettiği bu topraklar, Yaratılış Kitabı’nda detaylandırılmıştır (Yaratılış 15:18-21). Vaadedilmiş Topraklar’ın sınırları, farklı dini metinlerde farklı şekillerde tanımlanmış olup, genellikle Büyük Firat Nehri’nden Mısır’a kadar uzanan geniş bir alanı içerdiği belirtilir. Bu toprakların tanımı ve sınırları, tarih boyunca ve günümüzde de devam eden siyasi ve dini tartışmaların merkezinde yer alır.

Vadedilmiş topraklar içerisinde Türkiye de var mıdır?

Tevrat Analizi
Tevrat Analizi

Vadedilmiş Topraklar’ın sınırları hakkındaki biblik tanımlamalar, genellikle günümüz İsrail ve Filistin topraklarını, ayrıca çevresindeki bazı bölgeleri kapsar şekilde ifade edilir. Ancak, bu tanımlamaların genişliği ve kapsamı dönemlere ve yorumlara göre değişiklik gösterir. Yaratılış Kitabı’nda (Bereşit) Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaat, genellikle Fırat Nehri’nden Mısır’a kadar uzanan bir bölgeyi ifade eder (Yaratılış 15:18). Fırat Nehri, bugünkü Türkiye topraklarından başlayarak Suriye ve Irak üzerinden Basra Körfezi’ne akar.

Biblik tanımlama çoğunlukla Kenan topraklarını işaret etse de, Fırat Nehri’nin bu vaadin bir parçası olarak belirtilmesi, vaadedilmiş toprakların kuzey sınırının bugünkü Türkiye’nin güneydoğu bölgesini içerebileceği anlamına gelebilir. Ancak, bu geniş sınırların detaylı tanımı ve kapsamı, farklı dini ve tarihî yorumlara göre değişkenlik gösterebilir ve bu konu hakkında çeşitli görüşler bulunur.

Dolayısıyla, Vadedilmiş Topraklar’ın kesin sınırları üzerine yapılan tartışmalar, hem dini metinlerin yorumlanmasıyla hem de tarihî ve coğrafi bilgilerle ilgilidir. Türkiye’nin bazı bölgelerinin bu tanımlamalar içinde yer alıp almadığı, genellikle bu yorum ve anlayış çerçevesinde değerlendirilir.

Tevrat’da Göklerde oturan Rab geçiyor. Rabbın göklerde oturduğu mu düşünülüyor? Bu Yunan Mitolojisinden bir cümle değil mi? Tanrı her yerde değil midir? Zaman ve mekandan münezzeh değil midir?

Tevrat ve diğer kutsal metinlerde “Göklerde oturan Rab” gibi ifadelerin kullanılması, Tanrı’nın yerini ve varlığını insanların anlayabileceği bir şekilde sembolize etmeye yönelik bir yöntemdir. Bu tür ifadeler, Tanrı’nın yüceliğini ve kudretini vurgulamak için kullanılır ve O’nun insan anlayışının ötesinde bir varlık olduğunu simgeler. Bu ifadeler, genellikle Tanrı’nın her yerde olduğu ve zaman ile mekândan münezzeh olduğu inancıyla çelişmez; daha çok, Tanrı’nın büyüklüğünü ve yüceliğini insanlara aktarmanın bir yoludur.

Tanrı’nın Her Yerde Varlığı

Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında Tanrı genellikle zaman ve mekândan bağımsız, her yerde var olan ve her şeyi bilen olarak tanımlanır. Bu üç büyük İbrahimî dinde Tanrı’nın sınırsızlığı ve her yere hakimiyeti, O’nun yarattığı evrenin her bir köşesinde mevcut olduğu anlamına gelir.

Antik Metinler ve Yunan Mitolojisi

“Tanrı’nın göklerde oturduğu” gibi ifadelerin kullanılması, sadece Yunan Mitolojisi’ne özgü değildir; birçok antik kültürde ve dinde tanrılar genellikle göklerde veya yüksek yerlerde ikamet eder olarak tasvir edilmiştir. Bu, antik insanların evreni anlama şekillerini ve kutsalın yerini tasavvur etme biçimlerini yansıtır. Ancak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Tanrı kavramı, Yunan Mitolojisindeki tanrılar gibi somut bir varlık olarak değil, tek ve sınırsız bir varlık olarak anlaşılır.

Bu nedenle, “Göklerde oturan Rab” gibi ifadeler, Tanrı’nın yüceliğini ve insan anlayışının ötesindeki varlığını sembolize etmek için kullanılan edebi ve sembolik araçlardır. Bu tür ifadeler, Tanrı’nın sınırsızlığını ve her yerdeki varlığını anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda O’nun kutsallığını ve yüceliğini de vurgular. Tanrı’nın zaman ve mekandan münezzeh olduğu inancı, İbrahimî dinlerin temel öğretilerinden biridir ve bu, Tanrı’nın her yerde var olduğu ve tüm evreni kuşattığı anlamına gelir.

Zebur ayrıca Tevrat kitabı içerisinde bir bölüm olarak verilmiştir.

Tüm soru ve görüşleriniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Platform sağlayıcı dinisozluk.com

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.